ipress.fi sivuston tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laadittu 20.04.2018. Päivitetty 01.02.2019.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Helsinki Bofori Oy (jäljempänä Bofori)
aputoiminimi: ipress Finland
Y-tunnus: 2558752-2
Hämeentie 155 C 39
00560 HELSINKI
Puh. 010 279 1100
info@bofori.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Vesa Mattsson
vesa@bofori.fi
Hämeentie 155 C 39
00560 HELSINKI

3. REKISTERIN NIMI

ipress Finland asiakas- ja markkinointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen.

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on Boforin ja Boforin asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää asiakassuhteen ylläpitoon, kehittämiseen ja tilastointiin sekä Boforin ja sen aputoiminimien suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietoja voidaan myös käyttää Boforin ja yhteistyökumppaneiden välisessä viestinnässä, mikäli palvelun tuottaminen sitä vaatii.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• Nimi, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
• Asiakas- ja tilaushistoria
• Eväste- ja käyttötietoja
• Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään verkkopalvelun käytön tai muun asioinnin yhteydessä.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös muista julkisista rekistereistä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Bofori ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Bofori käyttää palveluidensa toteuttamiseen osaksi Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. Tästä johtuen palvelun käyttämiseen liittyviä käyttötietoja sekä henkilötietoja siirretään osittain USA:han. Riittävä tietosuojan taso tietojen käsittelyssä varmistetaan käyttämällä Euroopan komission mallisopimuslausekkeita.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakastietoja sisältäviin järjestelmiin on käyttöoikeus vain niillä henkilöillä, jotka työnsä puolesta ovat niihin oikeutettuja. Rekisterit ovat sähköisessä muodossa ja suojattuna salasanoin, palomuurein ja muiden tarvittavien teknisten keinojen avulla.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

10. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötietonsa sekä päivittää tai poistaa tiedot. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle.
Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.